تور ایروان مرداد تیر کد (16331)

3 شب
تهران
ایروان
۰۶ مرداد
۰۹ مرداد
اتوبوس VIP
2,850,000 تومان
چهار شنبه ۱۳ مرداد
شنبه ۱۶ مرداد
2,850,000 تومان
پنج شنبه ۱۴ مرداد
یک شنبه ۱۷ مرداد
2,850,000 تومان
چهار شنبه ۲۰ مرداد
شنبه ۲۳ مرداد
2,850,000 تومان
پنج شنبه ۲۱ مرداد
یک شنبه ۲۴ مرداد
2,850,000 تومان
چهار شنبه ۲۷ مرداد
شنبه ۳۰ مرداد
2,850,000 تومان
پنج شنبه ۲۸ مرداد
یک شنبه ۳۱ مرداد
2,850,000 تومان
نام آژانس :تچرا سیر کبیر
شماره تماس : 021-22866977
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
شهر مقصد : ایروان
اتوبوس رفت : اتوبوس VIP
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.