تور پوکت مهر و آبان 1400 کد (17029)

قطر ایرویز
7 شب
هتل از :
تهران
پوکت
نام آژانس :مبین گشت پارت
شماره تماس : 021-22465494
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.