تور بدروم تیر

0 شب
هتل از :
تهران
بدروم
قشم ایر
نام آژانس :قصر شایان
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.